Untitled

grafische projecten

Grafisch ontwerp Leffinge
Website ontwerp
Website beheer
bartbert.be

©2018 by BART BERT. 

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De factuur dient betaald te worden binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De uiterste betaaldatum is vermeld op de factuur. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 7% vermeerderd met een forfertaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadevergoeding. Contante betalingen geven geen recht op een korting contant op het factuurbedrag. 2. Elke bestelling (schriftelijk of mondeling) betekent aanvaarding door de klant van onze betalingsvoorwaar-den. 3. Elk protest tegen de factuur of tegen de uitgevoerde opdrachten en leveringen moet op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum, per aangetekende brief meegedeeld worden. 4. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondisement van de bedrijfszetel van Bart Delaere, BART BERT grafische projecten, bevoegd. 5. Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schade-vergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de ontwerpkosten en 100% van de drukkosten indien een goed voor druk gegeven werd. 6. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald blijven ze de eigendom van Bart Delaere, BART BERT grafische projecten. Nieteming gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op het moment van de levering. 7. De aansprakelijkheid van Bart Delaere, BART BERT grafische projecten, beperkt zich tot de materiële schade en de fabriekswaarborg. 8. Voor grfaische projecten geldt volgende leverings -en betalingsvoorwaarden: 10% van de geraamde totaalprijs bij de goedkeuring van de offerte en dit binnen de 4 dagen na de datum van de goedkeuring van de offerte. 9. Niet-betaling van het voorschot en of de tussentijdse facturen  wordt door Bart Delaere, BART BERT grafische projecten, gezien als een ontbinding van de overeenkomst. 10. Indien een van de leveranciers, buiten mijn toedoen om, om welke reden dan ook, producten niet meer leveren, dit een geval van overmacht is en geen aanleiding kan geven tot schadevergoeding.